Baja, Telcs Ede u. 11.

+36 20 924 80 98

Adatvédelmi nyilatkozat

I. BEVEZETÉS

King Arthur Panzió (6500 Baja, Telcs Ede utca 11.)

E-mail: kingarthurpanzio@gmail.com

Telefon: +36209248098

Vidákovics Gábor, mint a King Arthur Panzió üzemeltetője és mint Adatkezelő, ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának és közösségi oldalának látogatóit (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek), vagy felhasználó(k)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Jelen Szabályzat a King Arthur Panzió által az érintettek számára nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó, az Adatkezelő által biztosított úton keresztül vagy módon elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait és megfeleljen a 2018. május 25-én életbe lépő egységes Európai Uniós szabályozásnak, a GDPR-nek (General Data Protection Regulation), mely a személyes adatok egy korábbinál szigorúbb kezelését és tárolását írja elő. Ajánlatot szeretne kérni tőlünk, figyelmesen olvassa el a jelen adatkezelési szabályzatot és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat amennyiben annak rendelkezéseit kötelezőnek elfogadja magára nézve.

A szobát foglaló vagy ajánlatkérő vendégvendég a szabályzatban lentebb meghatározott valamennyi szerződési és felhasználási feltételt, szabályt automatikusan elfogadja.

II. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

King Arthur Panzió

Cím: 6500 Baja, Telcs Ede utca 11.

Adószám: 20515128-2-03

III. SZABÁLYZAT HATÁLYA

Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2020.01.03 napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

Személyi hatály kiterjed az Adatkezelőre, továbbá a Munkatársakra, Partnerekre; valamint azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik telefonon, elektronikus úton – például a kingarthurpanzio@gmail.com e-mail címre küldött adataikkal, weboldalon, közösségi oldalon keresztül – vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették vagy megigényelték, vagy telefonon, elektronikus úton, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek az Adatkezelőhöz, vagy az Adatkezelő szolgáltatásait személyesen igénybe veszik.

Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papír alapon történik.

IV. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS SZABÁLYAI

A King Arthur Panzió a felhasználók személyes adatait kezeli. Személyes adatoknak minősülnek a felhasználó által a szobafoglalás, ajánlatkérés vagy kapcsolatfelvétel folyamán szolgáltatott adatok. A King Arthur Panzió csak törvényesen szerez meg, kezel és tárol személyes adatokat. A King Arthur Panzió a felhasználók önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása kapcsán – például, de nem kizárólagosan telefonos megkeresés, e-mail, névjegykártya átadása, levél küldése, regisztráció, űrlap kitöltése, stb. – jut személyes adatok birtokába és kezeli azokat.

Ha a felek az adatszolgáltatás során kifejezetten másképp nem rendelkeznek, a King Arthur Panzió jogosult a megadott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság felhasználó általi visszavonásáig kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési és reklámozási célokra is felhasználni.

A King Arthur Panzió a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha a felhasználó előzetes, kifejezett írásbeli beleegyezését adja, vagy törvény az adattovábbítást elrendeli. Amennyiben a King Arthur Panzióhoz különleges adat kerül felhasználóira vonatkozóan, azokat a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli. Különleges adatnak minősülnek a következő adatok: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Főszabály alapján az Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel. King Arthur Panzió személyes adatokat csak a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján hoz nyilvánosságra, általánosságban pedig vállalja a tőle telhető legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésekre vonatkozóan.

A King Arthur Panzió kiemelt adatvédelmi feladatként óvja, és szigorúan bizalmasan kezeli felhasználói személyes adatait annak érdekében, hogy eleget tegyen a vonatkozó európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak. A King Arthur Panzió a birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz az adatokat csak a felhasználó hozzájárulásában megadott célokra, a jelen nyilatkozattal összhangban, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli és tárolja.

Amennyiben a King Arthur Panzió az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, erről az felhasználót előzetesen, írásban tájékoztatja, annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást megszerezze, és egyben biztosítsa a felhasználónak az eredeti céltól eltérő adatkezelés megtiltásának lehetőségét.

A King Arthur Panzió a felhasználókat haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve a felhasználó kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A King Arthur Panzió a felhasználók kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az általa kezelt személyes adatok helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A felhasználók bármikor, indokolás nélkül kérhetik adataiknak vagy adataik egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatják korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyüket, hozzájárulásukat.

Amennyiben a felhasználó azon a véleményen van, hogy a King Arthur Panzió személyes adatait jogosulatlanul kezeli, úgy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A King Arthur Panzió az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

V. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

Weboldal látogatási adatok

A honlap lapjai személyes információk megadása nélkül is látogatható. A honlap látogatása során a www.kingarthurpanzio.hu rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. 

Kamerarendszer

A King Arthur Panzió területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató tábla hívja fel. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő tábla formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a King Arthur Panzió térfigyelő rendszerrel érintett egységeibe bemegy, illetve ott tartózkodik.

A kezelt adatok köre: Az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, hang, és egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés célja: a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

King Arthur Panzió elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

• érintett publikus neve

• publikus fotója

• publikus e-mail címe

• publikus egyéb adata

• érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

• érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

Az Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), az Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

VI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A nyilatkozattal illetve adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos bármilyen kérdést, panaszt, észrevételt, illetve tiltakozást az kingarthurpanzio@gmail.com címen fogadunk. Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kedvezményezett neve: AUF Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Projekt címe: A King Arthur Panzió fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 19.351.619,- Forint

Támogatás mértéke: 70%

Projekt befejezési dátuma: 2020.03.31

Projekt azonosító száma: TFC-1-1-1-2017-2018-00580

Projekt leírás:

A fejlesztés során felújításra kerül a panzió mind a 6 szobája, aminek eredményeképp meg fogunk felelni a panzió 3*-gal minősítésnek. A modern kor elvárásainak megfelelően felújításra kerül az elektromos hálózat, ezzel párhuzamosan környezetkímélő, innovatív és energiatakarékos módon hőszivattyús és napelemes rendszert építünk be. A beszerzésre kerülő eszközök egyrészt a meglévő szolgáltatási színvonalat emelik, különösképpen a bútorok és berendezési tárgyak, míg a tematikus

szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközökkel nagyban tudjuk növelni vonzerőnket. Ezen tevékenységeken kívül kamerarendszer és beléptető rendszer kerül beépítésre, mellyel fokozzuk vendégeink biztonságérzetét, hogy mindig nyugalomban tölthessék nálunk a megérdemelt pihenésüket

A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósul meg.